• مالک : هیئت مدیره طرح ابوریحان
 • شناسه DOR : 20.1001.4.48Z0000=.2023.05.06.0.0
 • حوزه موضوعی : علوم پایه, فیزیک, علوم و فنّاوری کوانتومی
 • کلمات کلیدی : میدان مغناطیسی، قفس فارادی
 • سطح MRL : MRL1
 • سطح TRL مورد انتظار : ایده
 • وضعیت
   
  پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل مسئله
مستندات مسئله
 • قالب پیشنهادیه.docx

هدف این است که ساختاری پیشنهاد شود که درون آن ساختار، میدان مغناطیسی ایستا (B_total) محیط از نظر تیوری صفر شود. ساختار پیشنهادی باید از نظر ساخت چالشی نداشته باشد.

جدول زمانی
1

1402/02/16ثبت اولیه

2

1402/02/16تایید دبیرخانه

3

1404/02/01تاریخ پایان

شخصیت حقوقی