سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان)

درباره طرح ابوریحان(نان)

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای پیوند میان اسناد بالادستی و ظرفیت شبکه بسیار توانمند حوزه علوم پایه در کشور اجرای طرح ابوریحان در حوزه علوم پایه در ذیل نظام ایده ها نیازها (نان) می باشد. به عبارتی از اهداف اصلی طرح ابوریحان ایجاد درک مشترک بین کارفرمایان ،مدیران و سیاستگذاران و شبکه محققین و اساتید علوم پایه می باشد. این طرح به گونه ای طراحی شده است که بتواند مسائل کلان و جزئی حوزه علوم پایه را برای حل در اختیار شبکه محققین علوم پایه قرار دهد و از طرفی بتواند ایده های جدید محققین را به متولیان مرتبط ارائه دهد. به عبارت دیگر، هدف از ایجاد این طرح استفاده از ظرفیت شبکه علوم پایه کشور در عرصه های نقش آفرینی علوم پایه یعنی عرصه کاربردی، پایه و بنیادی است.در این طرح هم مسائل کارفرمایان تحقیقاتی از طریق بستر ابوریحان وشناسایی ظرفیت های مربوطه انجام می پذیرد و هم ایده ها و طرح های پیشنهادی شبکه علوم پایه برای یافتن حامیان دولتی وخصوصی و اجرایی شدن آنها دنبال می گردد. در واقع در طرح ابوریحان ارائه مسئله ها، اخذ ایده ها و طرح ها، ارزیابی طرح ها، پیوند کارفرمایان و شبکه حل کننده مسائل، تصویب و انعقاد قراردادها، نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه ها، رعایت مالکیت مادی و معنوی صورت می پذیرد. بستر طرح ابوریحان یک بستر سامانه ای متصل به شبکه همکار برای پیوند بین کارفرمایان تحقیقاتی و شبکه علوم پایه کشور و همچنین مدیران و سیاست گذاران می باشد.این بستر دو محور اصلی ارائه مسائل کارفرمایان به شبکه و ارائه ایده های شبکه به کارفرمایان دولتی و خصوصی را دنبال می کند. بستر طرح ابوریحان در واقع بخشی از دامنه نظام ایده ها و نیازها (نان) در حوزه علوم پایه می باشد. در سامانه شبکه همکار این طرح در حال حاضر بیش از 5000 عضو هیئت علمی سامان دهی شده اند و به عنوان شبکه اصلی عمل کننده در طرح ابوریحان می باشند.