طـــرح ابــــوریـــحــــــان در حــوزه عــلــــوم پــــایـــــه