• مالک : هیئت مدیره طرح ابوریحان
 • شناسه DOR : 20.1001.4.44Z0000=.2023.05.06.0.5
 • حوزه موضوعی : علوم پایه, فیزیک, علوم و فنّاوری کوانتومی
 • کلمات کلیدی : سردسازی، لیزر، روبیدیوم
 • سطح MRL : MRL1
 • سطح TRL مورد انتظار : ایده
 • وضعیت
   
  پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل مسئله
مستندات مسئله
 • قالب پیشنهادیه.docx

بر اثر اندرکنش نور لیزر با طول موج و پهنای مشخص با اتم‌های روبیدیوم، سرعت این اتم‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. در صورتی که نور لیزر در شش جهت بر اتم‌ها فرود آید، امکان کندسازی و سردسازی آنها محقق خواهد شد. طراحی چیدمان اپتیکی جهت تحقق این مهم، موضوعی است که مدنظر می‌باشد. مشخصات دقیق المان‌ها، فاصله و موقعیت آنها نسبت به همدیگر از مواردی است که لازم است در این طرح بیان گردند.

جدول زمانی
1

1402/02/16ثبت اولیه

2

1402/02/16تایید دبیرخانه

شخصیت حقوقی